Warunki przyjęcia

Procedura przyjęcia do DPS

Warunki przyjęcia określa procedura MOPS-1 - zobacz szczegóły
 
 

Załączniki:
 • Zaświadczenie lub oświadczenie o wysokości dochodu, złożone pod rygorem odpowiedzialności za fałszywe zeznania;
 • Oświadczenia o uzyskaniu (lub braku) jednorazowego dochodu w ciągu ostatnich 12 miesięcy / wysokości uzyskanego jednorazowo dochodu należnego za dany okres
 • Oświadczenie o wysokości dochodu z pozarolniczej działalności gospodarczej (w przypadku prowadzenia działalności opodatkowanej na zasadach określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób fizycznych).
 

Sprawę załatwia:

Filia Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie właściwa według miejsca zamieszkania wnioskodawcy:
 • Filia nr 1 ul. Rzeźnicza 2, tel.: 12 430-45-46, fax.: 12 430-45-46;
  dla osób zamieszkałych na obszarze Dzielnicy III, XIV, i XV Miasta Krakowa
 • Filia nr 2 ul. Radzikowskiego 37, tel.: 12 636-77-98, fax.: 12 636-75-24;
  dla osób zamieszkałych na obszarze Dzielnicy IV Miasta Krakowa
 • Filia nr 3 ul. Powstańców Wielkopolskich 3, tel.: 12 257-00-07, fax.: 12 257-00-08;
  ​dla osób zamieszkałych na obszarze Dzielnicy IX, X i XIII Miasta Krakowa
 • Filia nr 4 os. Szkolne 34, tel.: 12 425-75-64, fax.: 12 425-72-78;
  dla osób zamieszkałych na obszarze Dzielnicy XVIII Miasta Krakowa
 • Filia nr 5 ul. Praska 52, tel.: 12 269-05-54, fax.: 12 266-82-75;
  dla osób zamieszkałych na obszarze Dzielnicy VIII Miasta Krakowa
 • Filia nr 6 ul. Dietla 64, tel.: 12 423-23-15, fax.: 12 422-17-74;
  dla osób zamieszkałych na obszarze Dzielnicy I i II Miasta Krakowa
 • Filia nr 7 ul. Słowackiego 46, tel.: 12 632-00-22, fax.: 12 632-66-20;
  dla osób zamieszkałych na obszarze Dzielnicy V, VI i VII Miasta Krakowa
 • Filia nr 8 ul. Jerzmanowskiego 37, tel.: 12 659-12-68, fax.: 12 659-21-60;
  dla osób zamieszkałych na obszarze Dzielnicy XI i XII Miasta Krakowa
 • Filia nr 9 os. Teatralne 24, tel.: 12 644-76-09, fax.: 12 644-80-34
  dla osób zamieszkałych na obszarze Dzielnicy XVI i XVII Miasta Krakowa
 • Dział Pomocy Bezdomnym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie
  os. Teatralne 24, tel. 12 425-78-09, fax. 12 643-07-06.
 

Dokumenty od wnioskodawcy (klienta):
 • Protokół z ustnego zgłoszenia podania o udzielenie pomocy lub pisemny wniosek o pomoc w formie umieszczenia w domu pomocy społecznej.
 • Dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość - do wglądu.
 • Oświadczenie o uzyskaniu (lub braku) jednorazowego dochodu w ciągu ostatnich 12 miesięcy / wysokości uzyskanego jednorazowo dochodu należnego za dany okres.
 • Oświadczenie o stanie majątkowym.
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na ponoszenie odpłatności za świadczone usługi.
 • Zaświadczenie lub oświadczenie o wysokości dochodu, złożone przez wnioskodawcę pod rygorem odpowiedzialności za fałszywe zeznania.
 • Zaświadczenie lub oświadczenie o wysokości dochodu, złożone przez osoby zobowiązane do ponoszenia opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej pod rygorem odpowiedzialności za fałszywe zeznania.
 • Zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia ze wskazaniem występujących schorzeń (oryginał) oraz kserokopie innej dokumentacji medycznej potwierdzającej występowanie schorzeń przewlekłych, uzasadniających objęcie pomocą w formie umieszczenia w domu pomocy społecznej (np. karty informacyjne ze szpitala).
 
Opłaty:

Postępowanie nie podlega opłatom.
 
 

Forma załatwienia:

Wydanie decyzji administracyjnej o przyznaniu lub odmowie przyznania świadczenia w formie skierowania do domu pomocy społecznej.
 
 
 
Termin załatwienia:

Bez zbędnej zwłoki, nie później niż w ciągu jednego miesiąca od dnia wszczęcia postępowania, a w sprawie szczególnie skomplikowanej nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania.
 
 

Dokumenty uzyskiwane w postępowaniu:
 • Rodzinny wywiad środowiskowy.
 • Pisemna zgoda klienta lub jego przedstawiciela ustawowego na umieszczenie w domu pomocy społecznej, a w przypadku braku zgody - postanowienie sądu o umieszczeniu "bez zgody". • Oświadczenie o stanie majątkowym.
 • Oświadczenie o uzyskaniu (lub braku) jednorazowego dochodu w ciągu ostatnich 12 miesięcy / wysokości uzyskanego jednorazowo dochodu należnego za dany okres.
 • Zaświadczenie lub oświadczenie o wysokości dochodu, złożone przez wnioskodawcę pod rygorem odpowiedzialności za fałszywe zeznania.
 • Rodzinne wywiady środowiskowe przeprowadzone u osób zobowiązanych do opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej, czyli małżonka, zstępnych i wstępnych.
 • Zaświadczenie lub oświadczenie o wysokości dochodu, złożone przez osoby zobowiązane do ponoszenia opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej pod rygorem odpowiedzialności za fałszywe zeznania.
 • Zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia ze wskazaniem występujących schorzeń (oryginał) oraz kserokopie innej dokumentacji medycznej potwierdzającej występowanie schorzeń przewlekłych, uzasadniających objęcie pomocą w formie umieszczenia w domu pomocy społecznej (np. karty informacyjne ze szpitala).
 • Kwestionariusz ankiety oceniającej zasadność przyznania pomocy w formie skierowania do domu pomocy społecznej.
 • W razie konieczności inne dokumenty potwierdzające sytuację wnioskodawcy.

 
Tryb odwoławczy:

Od decyzji przysługuje prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krakowie za pośrednictwem organu, który ją wydał, w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji. Odwołanie należy składać do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie, ul. Józefińska 14. Odwołanie nie podlega opłatom.