Projekty ROPS

 
Dom Pomocy Społecznej  w latach 2020-2021 zrealizował projekty grantowe tj:
1.    „Bezpieczny Dom- wsparcie dla kadry małopolskich domów pomocy społecznej w związku z zagrożeniem COVID-19”,współfinasowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Oś Priorytetowa II. Efektywne polityki publiczne na rynku pracy, gospodarki i edukacji programu operacyjnego wiedza edukacja rozwój. Działanie 2.8 rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.
Zadania projektowe zrealizowane tj.:
-       Zadanie 1: Dodatki do wynagrodzeń, premie, nagrody dla pracowników mających bezpośredni kontakt z mieszkańcami, świadczących usługi bytowe, opiekuńcze, edukacyjne i wspomagające (z wyłączeniem lekarzy, pielęgniarek i ratowników medycznych) przez okres 3 miesięcy – 177 610,35 zł
-       Zadanie 2: zatrudnienie dodatkowych pracowników świadczących usługi bytowe, opiekuńcze, edukacyjne i wspomagające (z wyłączeniem lekarzy, pielęgniarek i ratowników medycznych) na okres do 3 miesięcy- 60 000,00 zł
-       Zadanie 4: dofinasowanie w zakresie testów dotyczących zarażenia wirusem dla pracowników:  60 040,00 zł.
Cel grantu:
Organizacja odpowiedniej do potrzeb opieki nad mieszkańcami, w celu ochrony ich zdrowia i życia mieszkańców oraz pracowników, w związku z zagrożeniem i skutkami COVID-19 poprzez:
-     dodatki do wynagrodzeń, premie, nagrody dla pracowników mających bezpośredni kontakt z mieszkańcami (z wyłączeniem lekarzy, pielęgniarek oraz ratowników medycznych), przez okres do 3 miesięcy,
-     zatrudnienie dodatkowych pracowników świadczących usługi opiekuńcze i wspomagające (z wyłączeniem lekarzy, pielęgniarek oraz ratowników medycznych) na okres do 3 miesięcy,
-     dofinansowanie w zakresie wykonania testów dotyczących zakażenia wirusem dla całego personelu.
Wartość całości projektu:  297 650,35 zł
Okres realizacji projektu 02.09.2020-31.03.2021.
NABÓR II
„Bezpieczny Dom- wsparcie dla kadry małopolskich domów pomocy społecznej w związku z zagrożeniem COVID-19”, współfinasowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Oś Priorytetowa II. Efektywne polityki publiczne na rynku pracy, gospodarki i edukacji programu operacyjnego wiedza edukacja rozwój. Działanie 2.8 rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.
W ramach II naboru zrealizowano zadanie 1:
Dodatki do wynagrodzeń, premie, nagrody dla pracowników mających bezpośredni kontakt z mieszkańcami, świadczących usługi bytowe, opiekuńcze, edukacyjne i wspomagające (z wyłączeniem lekarzy, pielęgniarek i ratowników medycznych) przez okres 1 miesiąca.
Cel grantu:
Organizacja odpowiedniej do potrzeb opieki nad mieszkańcami, w celu ochrony ich zdrowia i życia mieszkańców oraz pracowników, w związku z zagrożeniem i skutkami COVID-19 poprzez  dodatki do wynagrodzeń, premie, nagrody dla pracowników mających bezpośredni kontakt z mieszkańcami (z wyłączeniem lekarzy, pielęgniarek oraz ratowników medycznych), na okres 1 miesiąca.
Wartość projektu 41 687,50 zł
Okres realizacji projektu: 04.03.2021-31.03.2021.