Deklaracja dostępności

Dom Pomocy Społecznej im. św. Jana Pawła II zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej (www.dpspraska.pl) zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.
 
Niniejsze oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.dpspraska.pl.
 
Data publikacji strony internetowej: 2006-06-27
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-11-30
 

Status pod względem zgodności z ustawą

 
Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:
 • niektóre z załączników mogą nie posiadać warstwy tekstowej (PDF)
 • niektóre z grafik nie posiadają tekstów alternatywnych.
Powody wyłączenia:
 • dokumenty archiwalne mogą nie być w pełni dostępne - zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej
 • zdjęcia i pliki w formie PDF nie posiadają tekstu alternatywnego – zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej lub wiązałoby się to z poniesieniem nadmiernych kosztów; w miarę możliwości opublikowane wcześniej pliki będą sukcesywnie poddawane procesowi OCR
 • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności
 
 
Strona posiada następujące ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami:
 • nawigacja klawiaturą
 • możliwość podwyższenia kontrastu
 • podświetlanie linków
 • możliwość zmiany wielkości czcionki
 • możliwość ustawienia odstępów między znakami
 • możliwość wyłączenia animacji
 • możliwość poprawienia czytelności czcionek
 • możliwość zmiany kursora, w tym włączenie przewodnika do czytania
 • skip linki, czyli mechanizm pomijania
 

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Niniejsze oświadczenie sporządzono dnia: 2020-09-23
Deklaracja została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2022-03-22
 
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.
Na chwilę obecną trwają ciągłe prace modernizacyjne strony.
 

Skróty klawiaturowe

Na stronach www.dpspraska.pl można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki oraz skrótu klawiaturowego Ctrl+U, powodującego wyświetlenie menu dostępności.
Klawisz TAB uruchamia skip linki, pozwalające na przejście do określonych elementów strony.
W Przeglądarce Internet Explorer  zgodnie z  instrukcją przeglądarki skrót klawiszowy do przechodzenia między elementami to Ctrl + Tab.
 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Magdalena Smoleń, sekretariat@dpspraska.pl, tel: 12 266-03-64 wew. 10.  Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej cyfrowo oraz składać żądania zapewnienia dostępności cyfrowej.
 

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.
 
 

Dostępność architektoniczna

https://www.bip.krakow.pl/?bip_id=239&mmi=18159